રજા રિપોર્ટ - રજા અરજી નમુનો PDF Free Download

976 View
File Size: 486.42 KiB
Download Now
By: Instapdf
Up Like: 19
File Info

C.L.Report (casual leave ( raja ) report ) ( કેજ્યુઅલ્ રજા રીપોર્ટ, મરજીયાત રજા રીપોર્ટ) in gujarati pdf

રજા માટેની અરજી રજા અરજી નમુનો , રજા ચિઠ્ઠી, રજા માંગણી પત્રક, મેડીકલ રજા - કે રજા અરજી  . અહીંથી તમે પ્રાથમિક શાળાના મુખ્ય શિક્ષક, શિક્ષક, સી.આર.સી, બી.આર.સી માટે કેજ્યુલ રજા, મેડીકલ રજા, મમરજ્યાત રજા અને વળતર રજાના રિપોર્ટ પ્રિંટ કરી શકો છો.

PDF File Categories

More Related PDF Files