મિત્રતા, દોસ્તી Friendship Gujarati Essay PDF Free Download

3 View
File Size: 146.03 KiB
Download Now
By: IndiaPDF
Up Like: 18
File Info

ગુજરાતી નિબંધ 500 words

મિત્ર, દોસ્ત આ એક એવું સંબંધ છે માણસ પોતે બનાવે છે,

નહીતરં બાકીના બધા સંબંધતો અમારા જન્મથી જ બની જાય છે જેમ કે માતા-પિતા ભાઈ-બેન કાકા-કાકી બધા, પણ મિત્રતા એક સંબંધ છે જે સગો ન હોવા પણ સગાને જેવું સંબંધ હોય છે. જે કોઈ પણ ઉમ્રના માણસની સાથે કે કોઈને પણ થઈ શકે છે.

 

 

PDF File Categories

More Related PDF Files